Nowe rozporządzenie MEiN wprowadza zmiany do egzaminu ósmoklasisty planowanego na maj 2021r. W roku 2021 egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzane wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania:120 minut
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów ( 5 pkt mniej niz w latach ubiegłych)
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej
 • Czas trwania:100 minut
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów ( 5 punktów mniej niz w latach ubiegłych)
 • Liczba zadań otwartych:4  ( w latach 2019-2020: 6)

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym środków językowych w wypowiedziach pisemnych ( w skali ESOKJ) - A2.
 • Czas trwania:90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów ( 5 punktów mniej niz w latach ubiegłych)
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Podstawa prawna:Rozporządzenie MEiN z 16 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szczegółowe informacje pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/edukacja