TEMATYCZNY PLAN OPIEKI ŚWIETLICOWEJ

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Panel poranny

7.00 - 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.


8.15 – 8.45 


Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

7.00 - 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.8.15 – 8.45


Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.


8.15 – 8.45


Czytanie na dywanie”


Anna Darowska

Panel poranny

7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.

8.15 – 8.45 


Czytanie na dywanie”Tamara Kowalczyk

Panel poranny

7.00- 8.15 dowolne zabawy stolikowe i w kącikach zajęć.


8.15 – 8.45 


Czytanie na dywanie”


Anna Darowska


Panel popołudniowy

14.15 – 15.00 

 

Zajęcie tematyczne   


Łamańce  językowe – gry i potyczki słowne.”


Anna Darowska 

Pomoc w odrabianiu prac domowych – Halina Nowakowska


Panel popołudniowy

14.15 – 15.00 


Zajęcie tematyczne  


„Wokół przyrody”Agata Sałacińska

 


 

Pomoc w odrabianiu prac domowych – Halina Nowakowska


Panel popołudniowy

14.10 – 15.00 

Zajęcie tematyczne „Papierowe wyzwania”

Anna Piasecka 

 

Pomoc w odrabianiu prac domowych – Halina Nowakowska


Panel popołudniowy

14.15 -15.00 

Zajęcie tematyczne 

„Ekologiczne robótki”

Joanna Piwońska


 Pomoc w odrabianiu prac domowych – Halina Nowakowska


Panel popołudniowy

13.20 – 14.10 


Zajęcie tematyczne


„Planszowisko – gry logiczne, karciane, planszowe”

Halina Nowakowska
 

Pomoc w odrabianiu prac domowych – Tamara Kowalczyk

Panel popołudniowy


15.00- 17.00 dowolne gry i zabawy inicjowane przez dzieci.

Anna Darowska

Panel popołudniowy

15.00- 17.00 dowolne gry i zabawy inicjowane przez dzieci

Agata Sałacińska

Panel popołudniowy


15.00- 17.00 dowolne gry i zabawy inicjowane przez dzieci.

Anna Piasecka

Panel popołudniowy


15.00- 17.00 dowolne gry i zabawy inicjowane przez dzieci.


Joanna Piwońska

Panel popołudniowy


15.00- 17.00 dowolne gry i zabawy inicjowane przez dzieci.Halina Nowakowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 Z.E. „WIEDZA” we Włocławku

 

                            Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

31 października 2022r. (poniedziałek) – dzień przed Świętem Zmarłych.

2 maja 2023 r. (wtorek) przed świętem Konstytucji 3 Maja 

4 - 5 maja 2023 r. (czwartek, piątek)  po święcie 3 Maja

23maja 2023 r  Egzamin ósmoklasistyjęzyk polski (wtorek)  

24 maja  2023 r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka (środa)  

25 maja  2023 r. Egzamin ósmoklasisty- język angielski  (czwartek) 

9 czerwca 2023r. (piątek po Bożym Ciele) 

 

 

 

 

...

WYNIKI EGZAMINU  ROK 2019
Obszar Włocławek Województwo Kraj Szkoła "Wiedza"
Język polski 62 60 63 88
Matematyka 39 41 45 74
Język angielski 58 55 59 95
WYNIKI EGZAMINU ROK 2020
Obszar Włocławek Województwo Kraj Szkoła "Wiedza"
Język polski 54 56 59 72
Matematyka 42 43 46 61
Język angielski 52 50 54 85
WYNIKI EGZAMINU ROK 2021
Obszar Województwo Kraj "Szkoła Wiedza"
Język polski 58 60 74
Matematyka 45 47 53
Język angielski 66 66 88
  WYNIKI EGZAMINU ROK 2022
Obszar Województwo Kraj "Szkoła Wiedza"
Język polski 58 60 70
Matematyka 53 57 67
Język angielski 63 67 86

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniamy  poniżej klauzulę informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.  Administratorem Danych Osobowych jest :

              Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum

                             Zespołu Edukacji „WIEDZA”  we Włocławku

 

2. Dane do kontaktu

-  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefonicznie pod numerem 54 236 95 55

-  listownie na adres:

Prywatna Szkoła Podstawowa lub Prywatne Gimnazjum  Zespołu Edukacji „WIEDZA”

                          ul. Słowackiego 4 a   87-800 Włocławek

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą we Włocławku

    ul. Słowackiego 4 a  87-800 Włocławek

 

4.  Dane do kontaktu: 

- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  pod numerem 54 236 95 55

- listownie na adres: 

  Prywatna Szkoła Podstawowa lub Prywatne Gimnazjum  Zespołu Edukacji „WIEDZA”  

                           ul. Słowackiego 4 a   87-800 Włocławek

 

5.  Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji „WIEDZA”         we Włocławku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

 

6.  Podanie   przez  Państwa   danych  osobowych  jest  warunkiem prowadzenia  sprawy 

w Prywatnej Szkole Podstawowej i Prywatnym Gimnazjum Zespołu Edukacji „WIEDZA”   we Włocławku.

 

7.  Podanie danych jest: 

-  obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;

-  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu 

   zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Prywatną Szkołę Podstawową i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji „WIEDZA” we Włocławku wyłącznie w przypadku posiadania przez  Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 

9.  Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w  tym  również  przez okres  przewidziany w  przepisach  dotyczących   przechowywania

i  archiwizacji dokumentacji.

 

10.  Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym również profilowaniu.

 

11.  W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

Odbiorcami danych mogą być: 

- podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie 

  odpowiednich przepisów prawa; 

- podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania  danych   osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

- przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich   

  Przetwarzanie.

 

12.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują  Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia: 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

 

13.  Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami 

archiwizacji.

 

14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej 

w  dowolnym momencie, bez wpływu  na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

15.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza   przepisy rozporządzenia RODO.