ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok 2021/2022

SZKOŁA ZAPEWNIA:

  • OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO
  • STAŁY ROZKŁAD ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNA ATMOSFERĘ
  • WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNA Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALIZACJAMI
  • NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH
  • ROZSZERZONY PLAN NAUCZANIA WE WSZYSTKICH KLASACH 
  • WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH
  • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE
  • OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNĄ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW  POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE,ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE,ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE,GIMNASTYKĘ KOREKCYJNĄ,BASEN, SZACHY I TAŃCE W RAMACH CZESNEGO
  • WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO -PRZYRODNIECZEJ POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY
  • BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA W RAMACH DOTACJI
  • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub ososbiscie po uprzednim umówieniu spotkania ( w podwyższonym reżimie sanitarnym) w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30 - 14.00

OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2021/2022 dla dzieci podejmujacych roczne przygotowanie przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

  • OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00
  • NAUCZANIE I WYCHOWANIE W MAŁYCH GRUPACH ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z KAŻDYM DZIECKIEM
  • ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
  • INDYWIDUALNA TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WEDŁUG ZALECEŃ
  • ZWIĘKSZONY WYMIAR ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - WYKORZYSTYWANIE ZALET PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAW KLANZA I INNE SŁUŻĄCE INDYWIDUALIZACJI ZAJĘĆ W MAŁYCH GRUPACH
  • NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH - ANGIELSKI I NIEMIECKI (ANGLISTA, GERMANISTA)
  • ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE - ELEMENTY KODOWANIA  I ROBOTYKI
  • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W ZAKRESIE TECHNIK PLASTYCZNYCH
  • STAŁĄ (ETATOWĄ) WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
  • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY)
  • MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY

ZAPISY POD NUMEREM 54-236-95-55 w godzinach 8.00-15.00 lub osobiście po uprzednim umówieniu ( w podwyższonym rygorze sanitarnym) w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego uczniowie klas I-III powracają od 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego w podwyższonym reżimie sanitarnym. 

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Szczegółowe wytyczne są dostępne na stronie MEN pod linkiem www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3  . Prosimy rodziców o zapoznanie się z tym materiałem. 

Uczniowie klas IV-VIII będą kontynuowali nauczanie zdalne zgodnie z dotychczasowym planem tygodniowym.

Nowe rozporządzenie MEiN wprowadza zmiany do egzaminu ósmoklasisty planowanego na maj 2021r. W roku 2021 egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzane wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

  • przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
  • Czas trwania:120 minut
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów ( 5 pkt mniej niz w latach ubiegłych)
  • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
  • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej.

Matematyka

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej
  • Czas trwania:100 minut
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów ( 5 punktów mniej niz w latach ubiegłych)
  • Liczba zadań otwartych:4  ( w latach 2019-2020: 6)

Język obcy nowożytny

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym środków językowych w wypowiedziach pisemnych ( w skali ESOKJ) - A2.
  • Czas trwania:90 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów ( 5 punktów mniej niz w latach ubiegłych)
  • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Podstawa prawna:Rozporządzenie MEiN z 16 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szczegółowe informacje pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/edukacja