Przeprowadzony w szkole monitoring PPP, czyli pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, zarówno ze specyficznymi  trudnościami m.in dysleksje,  jak i uzdolnieniami oraz  specjalnymi zainteresowaniami wykazał, że tymi formami  objętych jest aż 98 % uczniów. Warto przypomnieć, że do tych form zaliczane są zajęcia specjalistyczne m.in terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, ale również kółka zainteresowań,szachy, kółka sportowe czy teatralne, dziennikarskie bądź językowe. Statystyka szkolna przedstawia się następująco: w jednej formie PPP uczestniczy 9 % uczniów, w 2 formach PPP 24 %, w 3 formach 40% zaś w 4 i więcej 23% uczniów.