OFERTA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – DZIECI 5 I 6 LETNIE

W roku szkolnym 2019/2020  dla dzieci podejmujących roczne przygotowanie  przedszkolne w naszej placówce oferujemy:

  OPIEKĘ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00,

   MAŁE GRUPY (DO 12 OSÓB) ZAPEWNIAJĄCE INDYWIDUALNĄ PRACĘ Z DZIECKIEM,

   ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI DO DALSZEJ NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ,

   INDYWIDUALNĄ TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ I LOGOPEDYCZNĄ DLA KAŻDEGO DZIECKA WG ZALECEŃ,

   ZAJĘCIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYKORZYSTUJĄCE ZALETY RÓŻNYCH TECHNIK PEDAGOGICZNYCH  m.in. PEDAGOGIKI M.MONTESSORI, TECHNIK C.FREINETA, ZABAWY KLANZA I INNE,

   NAUKĘ DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH – ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO (ANGLISTA, GERMANISTA),

   STAŁĄ (ETATOWĄ), WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ,

   ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE – EKSPERYMENT DZIECIĘCY,

   ZAJĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE- ELEMENTY PROGRAMOWANIA I ROBOTYKI,KODOWANIE

   SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE POZA PLACÓWKĄ (MUZEA, BIBLIOTEKI, TEATRY),

 

 Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 (sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00

 

ZESPÓŁ EDUKACJI "WIEDZA" we Włocławku ogłasza nabór dzieci do  klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/20.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

⦁ OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ W GODZINACH OD 7.00 DO 17.00 W RAMACH CZESNEGO

⦁ STAŁY ROZKŁAD ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ

⦁ WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ Z DOŚWIADCZENIEM I DODATKOWYMI SPECJALNOŚCIAMI

⦁ NAUKĘ 2 JĘZYKÓW OBCYCH JUŻ OD PRZEDSZKOLA, W KLASACH I-III DODATKOWA GODZINA KONWERSACJI JĘZYKOWYCH

⦁ ROZSZERZONY PLAN NAUCZANIA WE WSZYSTKICH KLASACH

⦁ WYSOKI STOPIEŃ INDYWIDUALIZACJI NA ZAJĘCIACH W MAŁO LICZNYCH ODDZIAŁACH

⦁ ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, ROBOTYKA, PROGRAMOWANIE, KODOWANIE

⦁ OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW POPRZEZ: KOŁA ZAINTERESOWAŃ, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, WARSZTATY Z PASJĄ, BASEN, SZACHY, BRYDŻ  I TAŃCE W RAMACH CZESNEGO

⦁ WSPOMAGANIE EDUKACJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ KLAS I-III POPRZEZ LEKCJE EKSPERYMENTU SZKOLNEGO I PODSTAW GRY W SZACHY 

⦁ AUTONOMIĘ NAUCZYCIELI W REALIZACJI TREŚCI PONADPROGRAMOWYCH

⦁ BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI W RAMACH DOTACJI

⦁ MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO I ZE SZKOŁY.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 54 236-95-55 ( sekretariat, dyrektor) lub osobiście w siedzibie szkoły codziennie w godz.8.30-14.00

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniamy  poniżej klauzulę informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.  Administratorem Danych Osobowych jest :

              Dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum

                             Zespołu Edukacji „WIEDZA”  we Włocławku

 

2. Dane do kontaktu

-  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  telefonicznie pod numerem 54 236 95 55

-  listownie na adres:

Prywatna Szkoła Podstawowa lub Prywatne Gimnazjum  Zespołu Edukacji „WIEDZA”

                          ul. Słowackiego 4 a   87-800 Włocławek

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą we Włocławku

    ul. Słowackiego 4 a  87-800 Włocławek

 

4.  Dane do kontaktu: 

- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  pod numerem 54 236 95 55

- listownie na adres: 

  Prywatna Szkoła Podstawowa lub Prywatne Gimnazjum  Zespołu Edukacji „WIEDZA”  

                           ul. Słowackiego 4 a   87-800 Włocławek

 

5.  Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji „WIEDZA”         we Włocławku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

 

6.  Podanie   przez  Państwa   danych  osobowych  jest  warunkiem prowadzenia  sprawy 

w Prywatnej Szkole Podstawowej i Prywatnym Gimnazjum Zespołu Edukacji „WIEDZA”   we Włocławku.

 

7.  Podanie danych jest: 

-  obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;

-  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu 

   zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

 

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez Prywatną Szkołę Podstawową i Prywatne Gimnazjum Zespołu Edukacji „WIEDZA” we Włocławku wyłącznie w przypadku posiadania przez  Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.

 

9.  Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w  tym  również  przez okres  przewidziany w  przepisach  dotyczących   przechowywania

i  archiwizacji dokumentacji.

 

10.  Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym również profilowaniu.

 

11.  W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane 

osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. 

Odbiorcami danych mogą być: 

- podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie 

  odpowiednich przepisów prawa; 

- podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania  danych   osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);

- przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich   

  Przetwarzanie.

 

12.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują  Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia: 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21

 

13.  Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami 

archiwizacji.

 

14. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej 

w  dowolnym momencie, bez wpływu  na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

15.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza   przepisy rozporządzenia RODO.

 

3 WRZEŚNIA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  2018/2019 

Klasy IV-VIII i III G -  godz .9.00

- apel

- spotkania z wychowawcami

- czynności organizacyjne

Zakończenie godz.11.00

 

Klasy OP-I-III - godz.9.30

- apel

- spotkania z wychowawcami

- czynności organizacyjne

Zakończenie godz. 11.00

Informujemy, że zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów odbędą się w dniu 30 sierpnia 2018 roku w czwartek:

 - Klasy OP i I-III godzina 16.00 - spotkanie w holu na parterze, prezentacja kadry, spotkania z wychowawcami

- Klasy IV- VIII i klasa III gimnazjum - godzina 17.00 - spotkanie w holu na parterze, prezentacja kadry, spotkania z wychowawcami.

Zapraszamy serdecznie - zarząd Zespołu Edukacji i dyrektor szkoły.

Podkategorie